Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochany osobních údajů proběhla dne 31. května 2018.

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Právní titul

Oprávněný zájem


Osobní údaje

Záznam kamerového systému - audio, video, fotografie (Osobní údaj)


Účel zpracování

pořizování a uchovávání dat z kamerového systému za účelem ochrany majetku a uplatnění případných právních nároků


Doba zpracování

1 rok od data posledního záznamu


Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne


Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


Zpracování dat z kamerového systému

Právní titul

Souhlas


Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Rodné číslo osoby, na kerou žádáme slevu (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)


Účel zpracování

1. poskytnutí slevy na dani zaměstnance v rámci evidence mzdové agendy 2. informovanost v rámci pracovně právního vztahu


Doba zpracování

do odvolání souhlasu


Zpracovatelé

Vedení účetníctví


Právní titul

Zákonná povinnost


Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)


Účel zpracování

vedení evidence zaměstnance a souvisejících záznamů zpracování mzdové agendy


Doba zpracování

po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů


Zpracovatelé

Vedení účetníctví


Právní titul

Plnění smlouvy


Osobní údaje

Číslo bankovního účtu (Osobní údaj)


Účel zpracování

vedení mzdové agendy a zasílání mdzy na uvedený bankovní účet


Doba zpracování

po dobu trvání pracovněprávního vztahu


Zpracovatelé

Vedení účetníctví


Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne


Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


Evidence zaměstnanců

Kategorie: Interní záznamy

Právní titul

Souhlas


Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)


Účel zpracování

zasílání novinek emailem


Doba zpracování

do odvolání souhlasu


Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne


Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


Zasílání novinek

Právní titul

Plnění smlouvy


Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)


Účel zpracování

vyřízení, doručení a reklamaci zboží a služeb


Doba zpracování

2 roky po dobu záruční lhůty


Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne


Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


Kontaktní osoba objednatele

Právní titul

Plnění smlouvy


Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)


Účel zpracování

vyřízení a duručení poptávky služeb a zboží formou nabídky


Doba zpracování

3 měsíce


Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne


Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


Nabídka

Právní titul

Plnění smlouvy


Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)


Účel zpracování

vyřízení a duručení učiněné objednávky služeb a zboží


Doba zpracování

2 roky


Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne


Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


Objednávka služeb

Právní titul

Plnění smlouvy


Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)


Účel zpracování

plnění uzavřené smlouvy


Doba zpracování

5 let po ukončení smlouvy


Zpracovatelé

Vedení účetníctví


Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne


Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


Obchodní smlouvy - smlouvy o dílo

Kategorie: Obchodní dokumentace

Právní titul

Zákonná povinnost


Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)


Účel zpracování

vedení a dokladování daňové evidence


Doba zpracování

10 let


Zpracovatelé

Vedení účetníctví


Právní titul

Plnění smlouvy


Osobní údaje

Číslo bankovního účtu (Osobní údaj)


Účel zpracování

Převod finančních prostředků


Doba zpracování

2 roky po dobu záruční lhůty


Zpracovatelé

Vedení účetníctví


Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne


Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


Daňová evidence - účetnictví

Kategorie: Účetní dokumentace

Podívejte se jak ART-JAZZ, spol. s r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Zpracování osobních údajů

V případě, že máte zájem od ART-JAZZ, spol. s r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. ART-JAZZ, spol. s r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od ART-JAZZ, spol. s r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zasílání novinek na email

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Analýza a statistiky

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Soubory cookie

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

  • Vaše IP Adresa

  • Otevíraná stránka našeho webu

  • Kód odpovědi http

  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

Webové stránky - soubory protokolů

ART-JAZZ, spol. s r.o.
Samoty 2927/4b
62800 Brno

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email gdpr@art-jazz.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Kam se můžete obrátit

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Právo na výmaz

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na omezení zpracování

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Námitky

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Právo na přenositelnost údajů

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Vaším právem je požádat ART-JAZZ, spol. s r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Právo na informace

ART-JAZZ, spol. s r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Zabezpečení Vašich osobních dat

ART-JAZZ, spol. s r.o. se sídlem Samoty 2927/4b, 62800 Brno, IČ 26273594 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Informace ke zpracování osobních dat