OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

a. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností ART-JAZZ, spol. s r.o. (dále jen "Podmínky").

b. Podmínky upravují všechny obchodní vztahy mezi společností ART-JAZZ, spol. s r.o. se sídlem Samoty 2927/4b, 628 00 Brno IČ: 26273594, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně v oddílu C, vložka 41132. Den zápisu 11.1.2002, (dále jen "Dodavatel") a druhými stranami (dále jen "Odběratel").

c. Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb Dodavatele , a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Případné odlišné podmínky Odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

d. Podmínky jsou nedílnou součástí obchodního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní smlouvy nebo na základě učiněné objednávky Odběratele.

e. Všechny částky uvedené ve smlouvách Dodavatele a v jejích součástech se rozumějí bez daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena.

2. Nabídka a uzavření smlouvy

a. Nabídky (dále jen "Nabídka") Dodavatele jsou volné a nezávazné.

b. Jednotlivé kupní smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem jsou uzavírány ústním, písemným, nebo elektronickým potvrzením objednávky Odběratele Dodavatelem. Totéž platí i pro dodatky, změny a vedlejší ujednání. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění Dodavatelem. Objednávka musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

i. obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání Odběratele
ii. jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
iii. druh produktu (služby nebo zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky
iv. místo a termín dodání
v. v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce Odběratele

3. Právní aspekty

a. Dodavatel nepřebírá žádné právní důsledky plynoucí z porušování jak právních předpisů platných v České republice, tak i předpisů nadřazených (EU), zejména pak z porušování autorských práv a ochranných známek. Odběratel nese tedy plnou zodpovědnost za právní čistotu zadávané zakázky.

4. Předmět smlouvy

a. Předmětem plnění je dodávka reklamních služeb a reklamního zboží (dále jen "Předmět smlouvy").

5. Kupní cena

a. Kupní cena Předmětu smlouvy je stanovena písemnou dohodou na základě cen uvedených v písemné Nabídce Dodavatele, platné ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetím objednávky od Odběratele.

b. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi Dodavatelem a Odběratelem.

c. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen Předmětu smlouvy.

6. Dodací podmínky

a. Dodací lhůta je stanovena v Nabídce Dodavatele dle náročnosti a rozsahu prací.

b. Dohodou mezi účastníky smlouvy lze dodací lhůtu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby Odběratele a možností Dodavatele.

c. V případě nedostupnosti objednaného Předmětu smlouvy z důvodu vyšší moci nebo v případě, kdy objednaný Předmět smlouvy, suroviny či jiná služba, není ve lhůtě žádané Odběratelem na trhu dostupná, neodpovídá Dodavatel za zpoždění nebo nemožnost dodání předmětu plnění Odběrateli v dohodnuté lhůtě. Zjistí-li však Dodavatel skutečnosti shora uvedené, je povinen informovat Odběratele o prodloužení dodací lhůty nebo důvodech nemožnosti plnění, přičemž Odběrateli tímto nevzniká vůči Dodavateli žádné právo na náhradu ev. škody. Termín realizace Předmětu smlouvy se tak posouvá o dobu, po kterou výše uvedený stav trval.

d. V případě realizace Předmětu smlouvy mimo sídlo Dodavatele je Odběratel povinen předat místo realizace Dodavateli bez fyzických a právnických vad ve smluveném termínu zahájení realizačních prací. Odběratel se zavazuje na tomto místě trvale zajišťovat Dodavateli podmínky pro nerušené provádění realizačních prací. Jestliže není možné toto ustanovení dle požadavků Dodavatele ze strany Odběratele dodržet, termín realizace Předmětu smlouvy se tak posouvá o dobu, po kterou výše uvedený stav trval.

e. Bude-li součástí objednávky Předmětu smlouvy zakázka s podklady (rozměry, barevnost, loga, technické výkresy apod.) počíná dodací lhůta plynout od předání úplných podkladů. Za úplné podklady pro zhotovení zakázky je považováno elektronické předání všech potřebných podkladů Odběratelem v odpovídajícím grafickém programu včetně všech zbývajících požadavků ohledně umístění, velikosti a barevnosti. V případě, že Odběratel není schopen dodat elektronické podklady, je povinen předat alespoň tiskové podklady ve formátu odpovídající požadavkům Dodavatele. Zde počíná dodací lhůta plynout od zpracování tiskového formátu do formátu elektronického provedené Dodavatelem za úplatu předem dohodnutou mezi Dodavatelem a Odběratelem.

f. Sjedná-li si Odběratel tiskové nebo jiné barevné výstupy, je povinen dodat přesné podklady barevnosti dle standardních vzorníků barevnosti RAL nebo PANTONNE pro tisk a přesně popsat jejich umístění. Nesplnění této povinnosti zprošťuje Dodavatele odpovědnosti za barevnou přesnost tisku nebo jiného barevného výstupu a Odběratel nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

g. V případě, že Dodavatel bude na základě zvláštního požadavku Odběratele povinen předložit mu tiskové podklady ke schválení, či v případě požadavku Odběratele na zhotovení vzorku, počíná běžet dodací lhůta ode dne odsouhlasení podkladů či vzorku Odběratelem.

h. V případě, že Odběratel nedodá podklady nebo písemně neodsouhlasí grafické náhledy ve stanoveném termínu, prodlužuje se dodací lhůta o počet dnů, po které je v prodlení s dodáním podkladů nebo s písemným odsouhlasením grafických náhledů.

i. Při sjednání zálohové platby si Dodavatel až do její doby úhrady na jeho účet vyhrazuje právo nezačít realizovat Předmět smlouvy a v případě prodlení této úhrady se posunuje termín plnění o dobu prodlení úhrady zálohy.

j. Místem plnění dodávky Předmětu smlouvy je sídlo společnosti Dodavatele, není-li stanoveno jinak.

7. Platební podmínky

a. Při platbě po dodání Předmětu smlouvy vzniká Dodavateli právo na fakturaci. V pochybnostech se má za to, že Odběratel fakturu obdržel 3 den po dodání Předmětu smlouvy. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání Předmětu plnění Odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

b. Odběratel se zavazuje uhradit za dodaný Předmět smlouvy kupní cenu včetně DPH, dopravné, balné a případné další náklady, odsouhlasené oběma účastníky smluvního vztahu a stanovené podle úhrady.

c. Způsoby úhrad za Předmět smlouvy:

i. zálohovou platbou předem
ii. platbou v hotovosti
iii. platbou na dobírku
iv. platbou po dodání zakázky (fakturace)

d. Úhrada dle bodu d) je možná pouze po dohodě mezi účastníky smluvního vztahu.

e. Pokud je sjednána platba v hotovosti na pokladně Dodavatele, je Odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na daňovém dokladu.

f. Splatnost faktury je do 10-dnů od jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

g. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se Odběratel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 10. dne prodlení ve výši 0,5 % denně za každý den prodlení až do zaplacení celé fakturované částky.

h. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání Předmětu smlouvy. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání Předmětu plnění pracovníkům Dodavatele. Povinnost Odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

i. Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je Předmět smlouvy majetkem Dodavatele. Vlastnická práva k Předmětu smlouvy přechází na Odběratele až po uhrazení celkové kupní ceny za dodaný Předmět smlouvy, a to v plné výši.

j. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet Dodavatele.

k. Dodavatel může fakturovat i částečné plnění Předmětu smlouvy a Odběratel je povinen předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit.

l. Při platbě po dodání Předmětu smlouvy vzniká Dodavateli právo na fakturaci dnem předání Předmětu smlouvy Odběrateli nebo prvnímu veřejnému přepravci.

8. Odpovědnost za vady

a. Odpovědnost Dodavatele za vady Předmětu smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Právo Odběratele z vad Předmětu smlouvy zaniká, neuplatní-li Odběratel vady zboží bez zbytečného odkladu a ve lhůtě a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

b. Odběratel je povinen při převzetí Předmětu smlouvy si tato s odbornou péčí prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady v reklamačním řízení bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 7 dnů po jeho převzetí). Při reklamaci skrytých vad bude postupováno v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb. Dodavatel odpovídá též za vady, které Předmět smlouvy měl při převzetí a které však vyšly najevo později, nejdéle však do 6-ti měsíců od převzetí, není-li Dodavatelem stanovena doba jiná.

c. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

d. Okamžikem převzetí Předmětu smlouvy nebo jeho předání dopravci přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na Odběratele.

e. Uplatnění reklamace Odběratelem nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se obě strany jinak.

f. Místem plnění práv a povinností za vady je sídlo společnosti Dodavatele.

g. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným nebo jiným než obvyklým používáním či skladováním.

h. Dodavatel neodpovídá za vady na Předmětu smlouvy , jež vznikly po úpravách Odběratelem po předání Předmětu smlouvy Odběrateli nebo prvnímu dopravci.

i. Za vadu Předmětu smlouvy se nepovažuje nepodstatná barevná či tvarová odlišnost dodaného zboží od katalogového označení či zapůjčeného vzorku.

j. Dodavatel je povinen vady Předmětu smlouvy uznané v reklamačním řízení odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným způsobem přednostně a bezodkladně od uznání reklamace.

k. V případě , kdy Dodavatel uzná vadu Předmětu smlouvy , nahradí Odběrateli pouze hodnotu řádně reklamovaného Předmětu smlouvy, který byl předán k reklamaci.

l. Dodavatel nenese odpovědnost za kvalitu zpracované zakázky při dodání předlohy nesplňující požadované parametry k její realizaci. Rovněž z těchto důvodů není Dodavatel v prodlení.

9. Ostatní podmínky

a. V případě, že Odběratel nepřevezme řádně splněný Předmět smlouvy je povinen
zaplatit celou konečnou cenu Předmětu smlouvy a to do 10-ti dnů.

b. Za vlastní materiál dodaný Odběratelem k potisku, popisu nebo dalšímu
zpracování, ručí Dodavatel pouze do sjednané výše ceny zakázky.

c. Za součást Předmětu smlouvy není považována grafická příprava, tisková data a
jiné komponenty potřebné pro realizaci zakázky. Tyto zůstávají majetkem
společnosti ART-JAZZ spol. s r.o.

10. Odstoupení od smlouvy

a. Dodavatel může odstoupit od smlouvy, jestliže Odběratel je s úhradou zálohy, nebo již splatného jiného plnění v prodlení více jak 14 dnů, v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

b. Odběratel může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

c. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva ruší. V případě, že odstoupení od smlouvy nelze doručit má se za to , že odstoupení od smlouvy bylo doručeno pátý den od jeho odeslání.

d. V případě, že Dodavatel nebo Odběratel odstoupí od kupní smlouvy nebo i jejího částečného plnění, je Odběratel povinen uhradit ve prospěch Dodavatele veškeré odebrané a přitom neuhrazené Předměty smlouvy v době splatnosti vystavené faktury.

11. Rozhodčí doložka (rozhodování sporu jediným rozhodcem podle zásad spravedlnosti)

a. Spory vzniklé z obchodních vztahů, nebo v souvislosti s ním budou řešeny v souladu se zákonem o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění a budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zásad spravedlnosti před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií.

12. Utajení dat, ochrana osobních údajů

a. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděly v souvislosti s uzavřením smluvního vtahu. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti takového vztahu.

b. Odběratel tímto uděluje souhlas Dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává Dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek Dodavatele.

13. Závěrečná ustanovení

a. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu.

b. Předměty smlouvy dodávané společností ART-JAZZ, spol. s. r.o. jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.

c. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení, pokud z povahy těchto Podmínek nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž k ní došlo, nevyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatních ustanovení.

14. Platnost a Účinnost

a. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.1.2014.